Dosarul de finantare va cuprinde:
a)    cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;
b)    decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, in copie legalizata, in cazul persoanei puse sub interdictie sau al persoanei asupra careia a fost instituita curatela sau tutela potrivit prevederilor legale in vigoare, din care sa rezulte ca tutorele ori curatorul este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul persoanei ocrotite;
c)    declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completata si semnata de catre solicitant, in original;
d)    actul de identitate al solicitantului, in copie;
e)    actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, daca este cazul, in copie;
f)    extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren si imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de incalzire, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;
g)    documentul eliberat de autoritatea publica locala, care atesta adresa imobilului, in situatia in care adresa de implementare din cererea de finantare difera de cea din extrasul de carte funciara, in original;
h)    copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala; pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;
i)    pentru imobilele detinute in coproprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul respectiv se va depune o singura cerere de finantare, precum si persoana solicitanta, in original;
j)    certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul, in original;
k)    certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;
l)    certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau copie legalizata;
m)    adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;
n)    in cazul in care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune si certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza teritoriala unde va fi implementat proiectul.

Documentele mentionate la alin. (1) se vor depune in plic pe care se vor completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice", precum si sesiunea de depunere.

Ecomas parteneri

Ne puteti contacta pentru informatii legate de Programul Casa Verde Contact