Documente obligatorii necesare decontarii
Beneficiarii finantarii vor depune la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia isi are domiciliul solicitantul dosarul de decontare continand urmatoarele documente:

a)    cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila, prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ghid, completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;
b)    contractul de executie, in original;
c)    factura fiscala/facturile fiscale, in copie (se va/se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea programului);
d)    documente privind achitarea integrala a facturilor fiscale prezentate (in cazul achitarii prin ordin de plata este necesara prezentarea extrasului de cont bancar cu viza institutiei financiar- bancare) in copie;
e)    proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in original;
f)    extras de cont bancar.

Documentele mentionate la alin. (1) se vor depune in plic pe care se vor completa numele si adresa completa ale solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice", precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.

Ecomas parteneri

Ne puteti contacta pentru informatii legate de Programul Casa Verde Contact